MR Management sikrede udlejer en stigning i salgsprisen på 1,5 mio. I en udlejningsejendom i Søborg var det ikke lykkedes udlejer at gennemføre en lejeregulering siden 1990. Lovgivningen på området er yderst kompleks og varslings bestemmelserne vanskelige at forvalte med stor risiko for procedurefejl. I praksis betyder dette, at lejerne ofte får medhold, når klagesager indbringes for huslejenævnet.

 

Ejendommen havde derfor gennemgået flere forbedringer uden det var lykkedes udlejer at få pålagt lejerne forbedringsforhøjelser. MR Management går tilbage i tiden og skaber fremadrettet vækst. Fra udlejers side valgte man i 2008 at kontakte MR Management, som iværksatte en oprydning af ejendommens driftsomkostninger med henblik på at få foretaget en omkostningsbestemt huslejeregulering.

 

I denne proces oplevede jeg en højt kvalificeret indsats og grundighed fra MR Management, som rekvirerede materiale fra huslejenævnet helt tilbage fra 1964. Dermed blev historikken omkring ejendommens vedligeholdelse rekonstrueret og dokumenteret i henhold til gældende praksis.

 

Resultatet blev, at vi kunne gennemføre 6 korrekte forbedringsforhøjelser uden beboerprotester, fortæller udlejer og administrator Skipper Siems. Derudover konstaterede MR Management, at der var foretaget ukorrekte indberetninger til Grundejernes Investeringsfond, hvilket betød at udlejer havde et betydeligt tilgodehavende, ligesom en række uregelmæssigheder omkring skat og afgiftsforhøjelser blev varslet korrekt og efterreguleret.

 

Driftsoptimering med omtanke for ejere og lejere.

Arbejdet med en sådan optimeringsproces har karakter af en balancegang mellem vækstgenerering og værdiforøgelse for investorer/ejere og lejernes helt fundamentale livsvilkår; nemlig deres boligudgifter og en regulering i forbindelse med denne. Det er derfor vigtigt også at forstå konsekvenserne af en driftsoptimering fra lejernes synspunkt.

 

Ud over at MR Management arbejdede med stor præcision og faglig kunnen, udviste de samtidig en beundringsværdi etisk hensyntagen. Hovedparten af vores lejere var ældre mennesker med begrænsede midler, og i denne proces udførte MR Management et fantastisk rådgivningsarbejde, hvor de assisterede lejerne og udfyldte nye boligsikringsskemaer på deres vegne, fortsætter Skipper Siems.

 

I denne ejendom med 8 lejemål resulterede MR Managements arbejde i en stigning ejendomsværdien på kr. 1.5 mio. Ud over denne konkrete værdiforøgelse er ejendommens driftsomkostninger nu organiserede i en overskuelig og veldokumenteret struktur, der ikke blot gør boligerne mere attraktive for en eventuel køber, men som også forhøjer ejendommens værdi i en salgssituation.

– Skipper Siems, udlejer

 

MR Management skaber balance og orden i kaos  

I foråret 2010 valgte udlejer Anders Nielsen fra Assist Byggerådgivning et administratorskifte. Efter problemer med flere administratorer har MR Management forestået et større oprydningsarbejde i forbindelse med overtagelsen af ejendomsadministrationen, herunder økonomisk og lejeretslig rådgivning i forbindelse med et lejlighedskompleks i Store Heddinge.

  

Anders Nielsen forklarer: Driften af boligerne havde udviklet sig i en uheldig retning med manglende indsigt og overblik. Der var med andre ord tale om misadministration, hvor flere sagkyndige, heriblandt advokatvirksomheder, ikke har leveret den ansvarlige og omhyggelige administration, der var blevet lovet. Det var derfor betryggende straks at fornemme den viden, autoritet og professionalisme som MR Management lagde for dagen. Her blev der virkelig taget hånd om vores investeringer fra første færd.

  

MR Management startede processen med at lægge en kapacitetsstrategi med henblik på at optimere drift og administration. Bl.a. blev der udført omfattende tabsopgørelser på ejendommen, hvor MR Management fandt en række tilgodehavender, som udlejer var uvidende omkring.

  

Korrekthed til fingerspidserne

MR Management har ligeledes ydet kompetent vejledning omkring udfærdigelse af lejekontrakter samt til og fraflytningsrapporter. Sådanne dokumenter er underlagt en række formskrav, som er en forudsætning for deres gyldighed. Korrekt udfærdigede rapporter er således en betingelse for udlejerens ret til overfor lejeren at indkræve eventuelle tab efter fraflytning.

  

Desuden har MR Management givet uvurderlig rådgivning i forbindelse med en lejeretslig tvist. I sidste ende betød det , at Assist Byggerådgivning valgte at føre en inkassosag for fogedretten, da man i sådanne tilfælde kan anføre eventuelle tab i regnskabet og derved opnå en reduktion af sagens omkostninger. Også i forbindelse med viceværtsfunktionen på ejendommen har MR Management været kompetente og påpeget utilstrækkelig vedligeholdelse og service i forbindelse med den eksisterende inspektørordning. Anliggender som på sigt ville koste udlejer ekstra summer på manglende forbedringer og vedligehold.

  

Da jeg kontaktede MR Management var mine succeskriterier, at jeg kunne overlade det fulde til en samvittighedsfuld og højt kvalificeret administrator, der tog hånd om mine interesser og investeringer. Disse kriterier er til fulde indfriede. Samtidig har jeg stor respekt for MR Managements kendskab til lejeloven og forvaltningen af denne. På et tidspunkt virkede opgaven med at skabe balance og overblik tung, men efter et større oprydningsarbejde har MR Management genoprettet balancen i ejendommen og min tillid til ejendomsadministration generelt – når blot den forestås af MR Management.

  

– Anders Nielsen, udlejer, Assist Byggerådgivning

  

MR Management skaber værdi for alle parter

 

MR Management rådgiver omkring ejendomsinvesteringer og foretager due diligences, der hjælper klienterne med at skabe et overblik over emnernes investeringshorisont, styrker og svagheder.

  

I 2005 foretog en af MR Managements klienter inden for en kort periode et opkøb af 25 investeringsejendomme. Under arbejdet med denne investering konstaterede MR Management, at sælger ikke havde opfyldt sin loyale oplysningspligt, og at salgsprospektet var behæftet med fejl. Som en følge heraf kunne salgs- og købsaftalerne ikke berigtiges og køber ønskede derfor at skifte advokat midt i berigtigelsesprocessen.

 

MR Management søgte sparring og juridisk kompetence hos sin faste samarbejdspartner advokat Morten Schwartz Nielsen og forestod i samarbejde med ham et gennemgribende oprydningsarbejde.

 

Morten Schwartz Nielsen fortæller: MR Management er en krævende samarbejdspartner med det faglige fundament på plads og en administrator ud over det sædvanlige.

 

Som advokat med fokus på det juridiske oplever jeg en væsentlig effektivisering af sagsgangen, når de kommercielle aspekter omkring ejendomsinvesteringer varetages på kompetent og selvstændig vis af MR Management. Når MR Management bidrager med kvalificerede input resulterer det oftest i en frugtbar og produktiv dialog omkring sagens løsning. Efter en grundig proces kunne salgsaftalen berigtiges og MR Management udarbejdede en række refusionsopgørelser, så porteføljens drift kunne optimeres. Resultatet af denne indsats blev en forøgelse af rentabiliteten til 10% på få måneder

 

Ved den efterfølgende retssag klargjorde MR Management samtlige dokumenter og leverede et solidt forarbejde til advokatens procedure.

 

Det unikke ved MR Management er det store kendskab til lejeloven og gældende retspraksis. Det er en fordel, at jeg i mit samarbejde med MR Management har en samarbejdspartner der er bekendt med de nyeste relevant kendelser, og der findes næppe andre administratorer og rådgivere, der i samme grad prioriterer opdatering og ajourføring på det lejeretslige område, forklarer Morten Schwartz Nielsen.

 

Langt de fleste investorer er i stand til at vurdere oplysninger, der ligger til grund for ejendomsinvesteringer, men der kan være atypiske tilfælde, der kræver ekspertbistand, og her er MR Management en stor kapacitet inden for området ejendomsrådgivning og administration. I dette tilfælde opnåede MR Management et bemærkelsesværdigt resultat af stor værdi for klienten. At kunne gennemskue så omfattende salgsprospekter kræver stor erfaring og ihærdighed, men også en sikker fornemmelse for, hvor materialet kan være fejlbehæftet og det har MR Management.

 

– Morten Schwartz Nielsen, advokat(H) og partner Lund Elmer Sandager